Om Al Maarif skola

Al-Maarif Skola startade hösten 2000 med 36 elever i årskurserna 1-6.Nu har vi ca 310 elever (VT-17) i årskurserna F-6 var av 60 nyanlända barn. Majoriteten av alla barn/elever har arabiska som modersmål med undantag av en grupp elever som har tjetjenska som modersmål samt några elever vilka har bland annat turkiska, kurdiska,  isländska och svenska som modersmål. För närvarande är eleverna indelade i 17 klasser och elevantalet varierar mellan 14 och 21 i varje klass. Vi har två förskoleklasser, tre ettor, tre tvåor, två treor, två fyror, två femmor och två sexor. Som pedagogisk personal/ resurs har vi 20 ämnes- och klasslärare, fyra arabiska pedagoger, en musiklärare, 11 tvåspråkiga pedagoger/ studiehandledare, en speciallärare i svenska, en SvA-lärare, en fritidsledare och tre fritidsassistenter, en tvåspråkig speciallärare i matematik, en speciallärare i arabiska och en tvåspråkig rådgivare som fungerar som en bro mellan skolan och hemmen på skolan. I fritidsverksamheten finns det 31 inskrivna barn.

Vårt elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator samt vid behov skolläkaren och skolpsykologen.

All undervisning sker på svenska utom modersmålsundervisning som sker på arabiska. Eleverna har tillgång till modersmålsundervisning tre gånger i veckan och under skoldagen. All personal lägger stor vikt på att eleverna kommunicerar på svenska eftersom svenska språket är den primära länken i deras kontakt med det svenska samhället. Samtidigt som det svenska språket utvecklas är det av stor betydelse att även elevernas modersmål utvecklas. 

Alla klasslärare och speciallärare har svenska som modersmål eller behärskar svenska som infödd svensk. Modersmålslärare har antingen modersmålsutbildning eller en annan form av utbildning från hemlandet. Våra tvåspråksresurser (modersmålslärare och tvåspråksassistenter) är högprioriterade för skolans verksamhet, eftersom de öppnar vägar för djupare förståelse genom till exempel översättning och ger fler möjligheter till kunskapsintagande med betoning på utveckling av det viktiga svenska språket. I förskoleklasserna finns kontinuerligt en tvåspråkspedagog. Övriga årskurser har också språkassistans av tvåspråkiga pedagoger en stor del av dagen beroende på behovet i klassen.

Tillgången till det arabiska språket är stor fördel för att skapa en relation till föräldrarna och underlättar för dem att kommunicera med skolan och känna sig välkomna.

Vår skola är öppen för alla elever. Välkomna!

Vi på Al-Maarif Skola strävar efter att varje elev är samhällsdelaktig svensk världsmedborgare och samtidigt är stolt över sitt ursprung & språk.

Vi:

  • följer skollagen och den svenska läroplanen LGR11. Vi undervisar på svenska med behöriga svenska klasslärare som kompletteras av erfarna tvåspråkspedagoger.
  • tillmötesgår barnens behov med hjälp av tvåspråkig undervisning, speciallärare och smågrupper samt olika pedagogiska metoder.
  • fokuserar på barnens trygghet och trivsel som är våra viktigaste mål. Vi har nolltolerans mot all kränkande behandling.
  • erbjuder våra elever ett aktivt lärande i en rik och växande miljö, med etnisk och kulturell mångfald. Elevernas individuella förutsättningar uppmuntras med en nyskapande pedagogik i harmoni med föräldrarnas inflytande.
  • utgår från de svenska grunderna i vår modersmålsundervisning. Genom att använda texter som handlar om elevernas närmiljö lockar vi våra elever till modersmålsinlärning och samtidigt höjer elevernas allmänbildning om Sverige och det svenska samhället. Modersmålsundervisning är skolans profil
  • bygger vår verksamhet på ett nära föräldrasamarbete, vilket vi ser som en stark kraft för utveckling av ett resursrikt nätverk för kulturellt mångfaldsarbete.
  • medverkar till samordningsstöd mellan samhället och nya svenska medborgare.

Grundtanke 

Al-Maarif Skola stödjer elevernas personliga utveckling genom att de får ta del av många kulturer utöver den svenska. Vår målsättning är att eleverna blir aktivt flerspråkiga. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället utan att förlora sitt kulturarv och sin identitet.

Vår skola erbjuder föräldrarna en omfattande insyn och möjlighet att påverka skolans arbete, bland annat genom besök i skolan samt genom gemensamma föräldraråd. Vi tror på öppenhet och kontinuerlig dialog med föräldrarna. Vi vill och förutsätter att föräldrarna tar aktiv del i sina barns och ungdomars skolgång.

Läs mer om skolans arbetsformer och grundtankar genom att klicka här!

Finansiering

Verksamheten finansieras genom kommunala skol- och fritidshemsbidrag, kompletterade av ideella arbetsinsatser. 

Elevavgifter utgår ej. 

Anmälningsblanketter 

Eleverna tas emot enbart efter anmälningsdatum och med syskonförtur. Anmälningsblankett kan beställas från skolan. Det går självklart också bra att hämta den här. 

Läroplan 

Vi följer LGR11. Mer om denna gär att läsa hos www.skolverket.se 

Kursplaner

Vi följer de nya internationella kursplanerna med tillägg för skolans val som är arabiska.

Arbetsformer

Skoldagarnas uppläggning ska medverka till elevernas engagemang och öka deras medvetenhet, våra scheman utgår från människans dygnsrytm, morgontimmarna ägnas åt teoretiska kunskaper, språk och konstnärliga ämnen, bild och musik mitt på dagen och idrott och gymnastik främst på eftermiddagar.

Alla pedagoger samarbetar i två arbetslag, och skolans barn är en gemensam angelägenhet. Personalen tar gemensamt ansvar för att alla barn mår bra och trivs i skolan. I vårt lärarkollegium kan var och en tillföra något och lärarnas individuella kompetenser tas tillvara.

Enligt vårt synsätt är det hela människan som går i skolan. Det betyder att praktiska, estetiska och teoretiska ämnen ska samverka och stödja varandra. Vi vill att barnen ska använda alla sina sinnen för att nå maximal inlärning.

Undervisningen bör bidra till hela personens utveckling, att växa som människa och utveckla individuella anlag och olika talanger. I skolan ska man få kunskaper som ger social mognad, självkännedom och säkerhet i mötet med världen.

Startsida :: Al Maarif Skola

xpert contents

Al-Maarif skola är en fristående grundskola i Helsingborg. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället utan att förlora sitt kulturarv. All undervisning sker på svenska av erfarna och kompetenta lärare. Våra tvåspråkiga pedagoger är som en bro mellan lärarna och eleverna. Eleverna erbjuds modersmålsundervisning under skoldagen tre gånger å 40 minuter i veckan. Därmed får våra elever större möjligheter för att kunna läsa och skriva på sitt modersmål såväl som på svenska.

 

Värderingar

"Fler språk...Fler möjligheter".

Al-Maarif Tvåspråksskola startade för att bl.a. ge barnen en möjlighet att få ta del av det arabiska språket. Genom att kunna sitt modersmål och känna till sin kultur och sina rötter uppnår barnen större gemenskap med sina föräldrar och får en starkare grund för att kunna utvecklas till självständiga individer. 

Många nya medborgare i Sverige känner oro inför barnens uppväxt och uppfostran i Sverige. Föräldrarnas kunskap om det svenska samhället och språket är många gånger begränsad och de har svårt att ge barnen den svenska kulturen och rätta samhällssynen. Detta innebär att barnen hamnar i en kulturkris vilket i sin tur leder till identitetskriser. När en individ känner sig säker på sig själv och är stark i sin identitet har den mycket lättare för att integrera sig med andra och kan lättare acklimatisera sig vid förändringar. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

När barnen börjar skolan kan det bli deras första djupare kontakt med det svenska samhället och det viktiga svenska språket. Med språket uttrycker vi känslor och upplevelser vilket gör det särskilt viktigt för individens utveckling. Det är därför av stor vikt att barnen från början får tillfälle att undervisas i sitt eget modersmål. Barn som får en bra modersmålsundervisning får också en bättre grund att lära sig det svenska språket.

Skolan jobbar för att eleverna ska bli integrerade och få ett välutvecklat språk på både svenska och arabiska. Det svåra för en del elever med ett annat modersmål än svenska har varit svenskan. Många av eleverna praktiserar inte svenska utanför skolan. Vår skola har prövat många metoder och projekt men inte hittat det optimala sättet. Dock menar vi att vi är på spåren, digital undervisning och ”Digitalläxa” eller ”TV-läxa”! Genom ”Digitalläxa” eller ”TV-läxa” får varje klass ett tv-program som de ska titta på hemma varje vecka eller en hemsida där de ska gå in och göra språkutvecklande övningar eller spel. ”Digitalläxa” eller ”TV-läxa” ligger sedan till grund för diskussioner i klassrummet. En fördel med denna typ av läxor är att de flesta tv-kanaler har ju dessutom idag sina program sparade på Internet så att man kan se samma program flera gånger eller se det när det passar en bäst. Projektet har tidigt gett goda resultat hos en hel del elever. Många studier visar att den bästa nyckeln till ett nytt språk är att ofta se och höra det språket eftersom man kan utöka sitt ordförråd och därmed lära sig kommunicera bättre. Genom digital undervisning slår vi fler flugor i en smäll. Våra elever hör det svenska språket i större utsträckning, och samtidigt uppfyller vi kraven i läroplanen som framhäver användningen av IT och media allt mer i skolarbetet. En annan fördel med denna läxa är att den inkluderar hemmet på ett annat sätt och ger skolan en ingång att tillsammans med hemmet skapa ett gemensamt forum för diskussion och samarbete vilket vi menar ger i förlängningen högre måluppfyllelse. Då kan vi även ta nytta av hemmet för att nå målen och få underlag för gemensamma diskussioner i klassrummet där alla har en gemensam utgångspunkt i det programmet eller hemsidan man sett.

Uppgraderingen av vårt nätverk med nya utrustningar och kompetent personal har varit en väldigt viktig åtgärd i denna process. Eftersom projektorer och datorer är en viktig del för att fullgöra denna åtgärd underlättar vårar bärbara datorer och surfplattor lärarnas rörelse och därmed underlättat för lärarna att planera sin digitala undervisning. Genom dessa digitala verktyg och digitala läromedel har alltfler elever blivit intresserade av att se svenska program och använda det svenska språket. Att många barn lever i en enspråkig miljö gör behoven av att hitta nya verktyg för att eleverna ska använda svenska i större utsträckning stora. Datorerna och iPad fördelas jämt över skolan så att alla elever, F-klass till år sex, ska ges möjlighet att använda dem.

Vi vill att föräldrarna ska engagera sig mer i sina barns utbildning och hjälpa dem genom svårigheterna. Detta kräver givetvis att föräldrarna också förbättrar sina egna svenskkunskaper och får bättre kunskap om det svenska samhället. Ett gott samarbete mellan föräldrar och skola är viktigt och kommer att prioriteras.

Vi erbjuder våra föräldrar utbildning på modersmålet och på svenska om det svenska skolsystemet, elevhälsan och digitalisering.

”Vårt Sverige med arabiska ögon” är våra egna nya arabiska läromedel. Med vårt nya läromedel vill vi ta fast på tre flugor i en smäll:

 • Vi vill väcka elevernas intresse till mer lustbetonad inlärning på modersmålet för att genom de nya texterna läser eleverna om något som rör deras närmiljö
 • Vi vill höja elevernas allmänbildning om Norden, Sverige och det svenska samhället.
 • Vi vill höja föräldrarnas kunskaper om samhället då de hjälper sina barn med läxorna.

Intresset för läsning hos eleverna som använder vår bok "Vårt Sverige med arabiska ögon" har vuxit stort. De behandlade texterna i vårt nya läromedel är anpassade till våra elevers miljö och underlättar för eleverna att nå de uppsatta målen, sociala och kunskapsmässiga. Ordförrådet i båda språken har blivit bättre. Elevernas kunskaper om Sverige har blivit bättre. Dessa texter är till stor hjälp till nyanlända elever att lära sig mer om Sverige. Eleverna är glada och nöjda samt tycker att det är mycket intressant att läsa om Sverige på modersmålet arabiska.

Skolan har inget vinstintresse utan drivs av en ideell förening.

Fritids

 

Vi gör vårt bästa för att fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Vi vill att fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Aktiviteterna i vårt fritidshem är väl genomtänkta för att tillgodose och stimulera barnens verksamhetsbehov och sociala kontaktbehov. Bland de omväxlande fritidsaktiviteterna kan nämnas bakning, sällskapsspel, studiebesök, handarbete, småslöjd, utomhuslekar och mycket mera. Barnen äter mellanmål på fritids, ibland något som barnen själva tillagat eller smörgåsar och fil. Fritidshemmet drivs på entreprenad för kommunens räkning. Vi tar emot alla elever i åldrarna 6-13 år som behöver plats, för närvarande har vi ca 24 barn inskrivna på fritids. Våra fritidspedagoger har många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Valda Bilder